ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנב

[כ"ו תמוז תשכ"ג]

לתבל בסיפור מחיי החסידים או דהנשיאים, להוכיח (מהקו"ק דאז שההתנגדות מראש הייתה רק מטעמים שאמרום בפי', חששות וכו', ומאז הכל מודים שאין מקום להם. ועוד שתורת החסידות מוסיפה ולא גורעת ח"ו (וכדמוכח במוחש) ובמילא בכלל מאתים מנה.

ח'תרנב

נכתבה על גליון המכתב מכ"ו תמוז תשכ"ג.

לתבל: במכתבו: יש בין המדריכות שחונכו ברוח מתנגדי אמיתי, ואומרים לי שהן מתנגדות ללמוד חסידות.. ואשאל איזה אמצעים לקחת.