ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנג

ב"ה, ר"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ומשנכנס חודש מנחם אב, יהי רצון שאבינו אב הרחמים ינחם את עמו ישראל בנחמה כפולה, וכמבואר בדברי רז"ל בזה,

וכמו שהי' בהענין שגרם לגלות, הוא שבירת הלוחות, שנחמתו הי' כפלים לתושי',

וי"ל אשר בדורות אלו האחרונים, שכדברי האריז"ל מצוה לגלות זאת החכמה, ובפרט מעת נתפרסמה אגה"ק של כ"ק אדמו"ר הבעש"ט, שנודע לכל, שביאת מלכא משיחא תלוי' בהפצת המעינות חוצה,

והרי הפרסום בודאי ובודאי שע"פ השגחה העליונה הוא, ובמכש"כ וק"ו מענין ההשגחה פרטית שישנה בכל פרטי העולם, וכפי שנתבאר בתורת החסידות באר היטב,

תבוא הנחמה כפולה ותוקדם ע"י הכפילה והרבוי בלימוד תורת הנגלה והחסידות, וכפס"ד רבנו הזקן, בעל התניא והשו"ע, וכמרומז בשמו - שני אור, ואין אור אלא תורה.

אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות שלו.

בברכה שבקרוב יהפך ימים אלו לששון ולשמחה

מ. שניאורסאהן

ח'תרנג

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 248 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

אגה"ק: כתר שם טוב בתחלתו.

וידועה הוכחת: ראה גם לעיל אגרת ח'רנז, ובהנסמן בהערות שם.

שני אור: ראה גם לעיל אגרת ח'תרכז.

אב הרחמים: ראה לקו"ת שה"ש, י, ג.

הרחמים ינחם: ראה יל"ש עה"פ אנכי אנכי (ישעי' רמז תעד).

בנחמה כפולה, וכמבואר: ראה ויק"ר רפ"י. לקו"ת נצבים מח, א.

הוא שבירת הלוחות: עירובין נד, א.

כפלים לתושי': שמו"ר רפמ"ו.

שכדברי האריז"ל: ראה אגה"ק ר"ס כו.

וכפי שנתבאר: וידועה הוכחת כ"ק אדמו"ר הזקן בזה מחולין סג, א (הובאה ברשימת כ"ק אדמו"ר הצ"צ לתהלים לו, ז). וראה תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה (היום יום כח חשון).

הכפילה והרבוי: וכמו כפלים לתושי' - שהוא כמה פעמים ככה (ראה שמו"ר שם).

וכפס"ד רבנו: ראה הל' ת"ת פ"א ס"ד. ובאגה"ק סו"ס כו: וכל איש ישראל יוכל כו' הן בנגלה הן בנסתר כו' ומחוייב בדבר.

וכמרומז בשמו: וכדברי הבעש"ט (מגילת י"ט כסלו).

ואין אור: תענית ז, ב.