ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנד

ב"ה, ד' מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב פנחס

אהרן שי'

שלום וברכה!

... בענין הטליפון שכותבו - אינו דומה כלל לענין המיקרופון: א) המדבר אינו יודע כלל עד"ז. ב) לא ניחא לי' (ואדרבא היפך רצונו) שישמעו בחדר אחר. ג) אינו פסיק רישא כלל, כיון שרק הדבור בקול רם ובסמיכות מקום להטלפון - פועל הטליפון. ועוד. וק"ל.

בברכה.

ח'תרנד

הרב פנחס אהרן שי': ווברמן, מיאמי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצא, ובהנסמן בהערות שם.

בענין הטליפון: במכתבו: בלקו"ש ח"ב ע' 506 מסופר על כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע שבערבי שבתות וימים טובים הניח עץ להגביה הטלפון בחדר כ"ק אביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, בכדי שישמע התפלות מהחדר האחר, אולי נוכל ללמוד היתר על מייקרופון, או "טייפ רעקארדער" אם אותו המדבר אינו מכוון לדבר לתוכו.