ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנו

ב"ה, כ"א מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה

ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שני מכתביו, ורצונו חפצתי לקיים ע"ד מכתב בקשר להו"ל ספרו טהרת המים, אבל דא עקא, כי רבות טרדות סבבוני ואיני יודע מתי יהי' זמן פנוי לעיין בו עוה"פ מקופיא, ולכן באם כבר מוכן הוא לדפוס, צ"ע אם כדאי לחכות על הנ"ל, ובפרט שכבר איתמחי גברא ואיתמחי ספרו.

בהזדמנות זו אביע צערי הרב על השתיקה המוחלטת ד... בהנוגע לתפלה בבתי ספר העממיים, והרי ימים ספורים נשארו עד התחלת זמן לימודים בבתי ספר הנ"ל, והרי שבשתא כיון דעל על, עאכו"כ ענין שלהלעו"ז ג"ק הטמאות לגמרי, יהי' בזה ריוח הכי עצום, מאות אלפים מאחב"י יושלל מהם ח"ו היל"ת הזכרת שם שמים עכ"פ פעם אחת ביום, ועוד יותר וגם זה עיקר, תפלה בימים האמורים, וצע"ג (ואת"ל א"צ עיון כלל), האם ישנם ענינים חשובים יותר אשר על אחריות הרבנים לעשות בהם, ובפרט כפי שאמרתי זה כ"פ, אשר שתיקת ארגונים יהודים כהודאה דמיא להלעו"ז, שהרי חוצפא יסגי, ומדברים הם בשם כלל ישראל, ואין פוצה למחות, וקשה להאריך בדבר המבהיל.

לתוכן מכתבו הא' בהנוגע למקוה הידועה, מה שאינו מובן כלל וכלל: מהו האיסור לבדוק מקוה, שכנראה עשיריות בשנים לא עלה על לב איש לבדוק הנעשה ביסוד הכשרות שלה? והרי אפילו מעין עלול לשינוים, ובפרט שבודאי כדרך כל הערים בארצוה"ב היו שם כמה חפירות וכו' וכו' שעלולים להשפיע על הנ"ל, והרי עצם הענין ענין דאורייתא הוא וכו' וכו' ובודאי לדכוותי' דכת"ר אין צורך אריכות וביאור בזה.

נהניתי להוודע אשר נמצא הוא בנאות דשא, ויהי רצון שינצל הענין במילואו, ובפרט שמקרא מלא דבר הכתוב, בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני וכו' וכו' ועיין ג"כ רשימות אדמו"ר הצ"צ על הכתוב.

בכבוד ובברכה לקיץ ותמיד בריא ושמח.

ח'תרנו

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תעד, ובהנסמן בהערות שם.

בהנוגע לתפלה: ראה גם לעיל אגרת ח'תקנד, ובהנסמן בהערות שם.

שבשתא: פסחים קיב, א.