ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנז

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מי"ח במנ"א,

ומובן אשר נבהלתי להתחלתו אשר במחשבתו להפסיק לימוד תורתנו הק' בישיבה ואפילו במסגרת שהיא למטה ממסגרת ישיבה.

וע"פ מכתבי מקודם, בוודאי האריכות למותר, שאין זה רצוי כלל וכלל, ובפרט בגיל שלו, נצטוינו על לימוד התורה בנגלה וחסידות, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ולכן בודאי שהיכולת ניתנה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון ובחירה, בחירה כמ"ש ראה נתתי לפניך וגו' ובחרת בחיים.

התקוה ששומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

ובעת רצון יזכירוהו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תרנז

ואין הקב"ה: ע"ז ג, א.