ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנח

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע מרדכי שי' וזוגתו מרת גיטא

רייזל תחי'

שלום וברכה!

קראתי מכתבם כהוספה למכתב בנם שי', ובודאי בינתים נתקבל מענתי אליו.

ובהזדמנות זו אביע תקותי שעושים כאו"א ככל האפשרי בהפצת היהדות בכלל והמעינות בפרט, כמבואר ההכרח בזה בכו"כ מקומות, ובפרט לתושבי עיה"ק ירושלים ת"ו, ואלה אשר זכו והצליחו להתיחס לרבותינו נשיאינו, נשיאי חב"ד,

והובטחנו הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים שנה להסתלקות הילולא שלו - לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ח'תרנח

מו"ה יהושע מרדכי: ליפקין, ירושלים.

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.