ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנט

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי.

ובעת רצון יזכירו אותו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

ופעולותיו בהחזקת היהדות והפצתה בכל מקום שידו מגעת, וקהלתו קדישא לכל לראש, בודאי אשר תעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה, ובכגון זה כל המוסיף מוסיפין לו, ומובטחים בסיוע מלמעלה שהרי הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - הבא לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תרנט

מו"ה ירחמיאל: צפנת, בירמינגהאם.

ומובטחים.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.