ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרס

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

צנמ"ס וכו'

מוהר"ר שלמה יוסף שליט"א

שלום וברכה!

מזכירי מר ניסן שי' מינדל מסר לי פ"ש כת"ר וגם תוכן השיחות שהיו לו עם כת"ר, ובפרט בנוגע לכפר חב"ד. ומובן אשר הי' לי קורת רוח מיוחדת לשמוע ע"ד התענינות ידידנו וכו' וכו' מר שזר שליט"א בעניני הכפר ואשר כת"ר שליט"א יעודדו בזה כדרוש.

ומוסג"פ העתק מכתבי למר שזר.

ויה"ר שבקרוב ממש יקויים האמור בו בנוגע אחב"י במדינתנו לפנים, אשר בזה ג"כ - נוסף על עוד כו"כ נימוקים - קשור הצורך החיוני בהרחבת הכפר לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות ופשוט גם בהרחבת המקום והשטח, וכמ"ש ורחבה ונסבה למעלה למעלה. ולהעיר מזח"ב (רלד, א) וביאוה"ז ס"פ פקודי...

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'תרס

מוהר"ר שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שצ, ובהנסמן בהערות שם.