ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסא

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל

מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שליט"א

שלום וברכה!

זה עתה חזר מנסיעתו מזכירי מר ניסן שי' ד"ר מינדל ומסר לי ע"ד פגישתו ושיחתו עם כ'. והנני מודה לכ' מקרב לב בעד הפ"ש הידידותית ורחשי לבבו, ובזה גם ת"ח בעד קבלו את מזכירי בספ"י ובשמחה למרות טרדותיו המרובות.

בהזדמנות זו רצוני להביע לכ' הרושם העמוק שעשתה עלי הידיעה ע"ד השתתפותו עם הצבור בכפר חב"ד במועד תשעה באב - יהפך לשמחה ולששון. ובודאי התכוון כ' להביע בזה גם התיחדות עם גורל אחב"י שליט"א במדינתנו לפנים, לב אחד עם תושבי הכפר שיצאו משם, ובמדה ידועה גם השתתפות ברגש המס"נ ומסורת אבות החודר את כפר חב"ד תושביו. ואני תפלה שתושבי הכפר שהם ראשונים לבקיעת המסך - שיפתחו הצנור ליציאה המונית משם במשך הזמן הקרוב, שערי רחמים למעלה שלא ננעלו - יפתחו שערים למטה ליציאת אחב"י מן המיצר אל המרחב, ויה"ר שיהי' זה בקרוב ממש, ונזכה לסמוך גאולה לגאולה ולראות בנחמת ציון וירושלים בעגלא ובזמן קריב.

ובהתאם למשאת נפש הנ"ל, בודאי שכ' יוסיף ויוסיף להתענין בהרחבת גבולות הכפר וכוח קליטתו, ובפרט אשר ההשגחה העליונה זיכתה את כ' בעת הזאת ביכולת ואפשריות לפעול למען הכפר כהנה וכהנה. ותקותי חזקה שינצל אפשריות זו במילואה, ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לאשר בתודה רבה קבלת מכתבו הקודם, ועוד אשוב אליו כיאות. ולא באתי בזה אלא בעיקר להביע רחשי לבבי הנ"ל ובהקדם הראוי.

בהוקרה בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'תרסא

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

שערי רחמים: ראה דב"ר פ"ב, יב.

ואין מזרזין: מכות כג, א.