ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסג

ב"ה, ב' אלול, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך עזרא בנימין שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח אלול, בו כותב סברות שונות בנוגע להמשך לימודו בעת הקרובה ושואל דעתי בזה.

לפי הנראה לי - מהנכון אשר ילמוד באחת הישיבות אשר באה"ק ת"ו ב"ב ע"י משיח צדקנו, ובאיזו ישיבה - יקבע לאחרי שיהי' שם ויבקר בהישיבות ויתייעץ עם ידידיו אשר במקום שם, ותשועה ברוב יועץ.

ואם בכלל ימים אלו ימי הכנה הם לשנה הבע"ל, עאכו"כ כאשר בתכנית השנה הוא גם עלי' לארץ הקדושה, פלטרין של ממה"מ הקב"ה, אלא שבודאי - עם ההוספה בהדרישה מהאדם, ניתנו לו גם כחות נוספים למלאות הדרישה חדשה ועוד ביתר שאת ויתר עז.

ואופן ההכנה הרי מבואר הוא בכ"מ, ובכ"א צ"ל מתוך בטחון חזק בהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית [וכמבואר בארוכה בתורת הבעש"ט ענין השגחה פרטית זו], ומתוך שמחה (של מצוה, עיין רמב"ם סוף הלכות לולב) וטוב לבב.

ובפרט אשר רואים במוחש, שעי"ז מתוסף בהצלחת ההכנה, וק"ל.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, נוסף על לימודו בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ובפרט שנכנסנו בחדש אלול שע"פ דברי רבנו הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - הוא ע"פ משל למלך בשדה, שמקבל את כ"א בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' (לקוטי תורה, דברים ל"ב ב').

בברכה לכוח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

ח'תרסג

האברך עזרא בנימין שי': שוחט, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תריט, ובהנסמן בהערות שם.