ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסה

ב"ה, מוצש"ק ח"י אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף

עץ אבות כו' מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בבואינו משבת זו, יום הולדת שני המאורות הגדולים, שעת כושר היא להתייחד את כ' בכתב עכ"פ, ותקותי אשר גם כ', למרות טרדותיו המרובות, ציין יום סגולה זה באופן המתאים.

בהזדמנות זו, נוסף על הבעת תודה לכ' בעד הספ"י וההתענינות הרבה שהראה לבאי כוח כפר חב"ד בביקורם אצלו, כפי אשר כתבו לי, רצוני לשלוח לכ' העתק מכתב שכתבתי ימים אלו. ובידעי התענינותו העמוקה בשטח החינוך, בטח ימצא ענין במכתב זה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ח'תרסה

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.