ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסו

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר נעם שי' לאונר

שלום וברכה!

בנועם נודעתי על דבר עזרתו, בעבר וגם בהוה, לישיבת "אחי תמימים" בעירו.

ותקותי חזקה שבודאי ימשיך בזה, ובהוספה, כדרישת חכמינו ז"ל, מעלין בקדש. ובפרט שהמוסד התקדם בהתפתחותו ומביא תועלת וכבוד לעיר ולמחוז, והרי בתור ראש העיר בודאי שיש בידו לעשות, וזכות הרבים מסייעתו.

בעמדנו בחודש אלול, חודש הרחמים, ובפרט שבאים אנו מח"י אלול, יום הולדת את כ"ק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, אשר השנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקותו, דבר בעתו הוא להזכיר מה שמבאר בענין חודש זה ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם כו' (לקוטי תורה, ראה, לב, א). והרי בזה נתינת כח מיוחדת לעשות כל דבר טוב ולהצליח.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ח'תרסו

בעירו: ראשון לציון.

כדרישת חכמינו: ברכות כח, א.