ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסז

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר כהן שי'

קצין המחוז רחובות

שלום וברכה!

ביקורת רוח מיוחדת נודעתי מעזרתו לישיבת "אחי תמימים" ליובאוויטש בראשון לציון, ובודאי אשר גם להבא ימשיך עזרתו למוסד חנוך חשוב זה ככל האפשר, ומעלין בקדש, וזכות הרבים מסייעתו.

כיון שנמצאים אנו בחודש אלול, חודש הרחמים, ובפרט שבאים אנו מח"י אלול, יום הולדת את רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, אשר השנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקותו, ראוי להביא כאן כדבר בעתו מה שמבאר בענין חודש אלול, שהוא בדוגמת מלך, שכל זמן שהוא בהיכלו קשה להיכנס אליו, ובחודש אלול המלך יוצא בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות וכו'.

ויהי רצון שכל אחד מאתנו ינצל הזדמנות זו במילואה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני לאחל לכ' ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'תרסז

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 529 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מה שמבאר: לקו"ת ראה לב, א.