ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסח

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו אלול, בו שואל אודות נוסח התפלה.

וע"פ מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, אין ללחוץ על תלמידי בית ספר הרשת וכיו"ב בנוגע לשינוי נוסח התפלה בו רגילים.

ואידך גיסא, אלו התלמידים הרוצים לשנות, מובן שיכולים לעשות כן,

ועוד להוסיף, כיון שאפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומספרד לנוסח אר"י אבל לא להיפך, לכן הרוצים לשנות עליהם להחליט שכן יתפללו מכאן ולהבא.

התקוה שהתחילו שנת הלימודים מתוך התעוררות וחיות כדרוש ומצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות,

והרי השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולכוח"ט.

ח'תרסח

מו"ה יעקב שי': לרר, מיטב.

וע"פ.. אדמו"ר: ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 376.

מנוסח אשכנז לספרד: ראה גם לעיל אגרת ח'רעח, ובהנסמן בהערות שם.