ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרסט

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע,

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצרכי ציבור

איש חי רב פעלים מוה"ר דוד אסיו שליט"א

רב הראשי

קושטא יצ"ו

שלום וברכה!

שמחתי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט, אחרי שובו ממסעיו וביקורו גם במחנו הט'. גם סיפר לי על דבר הסבר פנים יפות שהראה לו כת"ר, ותשואות חן חן למר.

בטח מנצל כת"ר משרתו הרמה וכל האפשריות להחזקת התורה תורת חיים

ומצוותי' עליהם נאמר וחי בהם כיד ה' הטובה עליו, שאם תמיד היתה החובה והזכות על כל אחד ואחד לקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים ולהעמידם על דרך התורה והמצוה בחיי היום-יום, על אחת כמה וכמה בימינו אלה, ובפרט בהנוגע לרב ורועה בישראל. ויהי רצון שיעשה מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן דמוסיף והולך, כציווי רבותינו ז"ל מעלין בקדש.

כיון דאזלינן מיום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת את שני המאורות הגדולים, רבנו הבעל שם טוב ורבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, דבר בעתו הוא להזכיר תורת רבנו הזקן היא תורת הבעש"ט מענינא דיומא דחודש זה, חודש הרחמים והרצון, שהוא בדוגמת מלך טרם הכנסו לעירו ולהיכלו ונמצא בשדה וכל אנשי העיר יוצאים לקבל פניו, אשר אז כל או"א יכול לגשת אליו והמלך מראה פנים שוחקות לכל או"א ומקבל בקשתם ברצון.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובהוקרה בברכה לבשורות טובות.

ח'תרסט

כציווי רבותינו: ברכות כח, א.

תורת רבינו הזקן: לקו"ת ראה לב, א.