ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעא

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע,

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אליהו שי' כהן

ני"ו, חבר

הרבנות הראשית דק"ק קושטא יצ"ו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט בבואו מביקורו במחנם הט'. גם מסר לידי הפ"נ עבורו וזוג' הרבנית שתחי', שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון. ויהי רצון שימלאו משאלות לבו לטובה ולברכה, ויבשר בשורות טובות.

כבר מלתי אמורה על דבר גודל ההכרח על כל אחד ואחד, ובפרט זה אשר ההשגחה העליונה העמידתהו במעמד ומצב של השפעה ואחריות, להפיץ תורתנו תורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם ככל אשר ידו מגעת. ובודאי גם כת"ר מנצל כל האפשריות בזה באופן של מוסיף והולך כציווי רבותינו ז"ל מעלין בקדש.

והרי ימים אלו והימים הבאים לקראתינו מסוגלים ביחוד לקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים, ונוסף על העיקר שמצות ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, הרי זה גם כן צנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך מנפש ועד בשר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכת"ר ולביתו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ח'תרעא

כציווי רבותינו: ברכות כח, א.