ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעג

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

מו"ה ניסים בכר ני"ו

שלום וברכה!

נעם לי להוודע על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט בשובו ממסעיו וביקורו במחנו הט', על דבר פעולות כ' בשטח החינוך ובהפצת היהדות, ואשר גם זוג' תחי' הכבודה עוזרת לו בזה ועוסקת בחינוך הבנות.

ובודאי יוסיפו בעבודתם בקדש, כציווי רבותינו ז"ל מעלין בקדש, שאם תמיד היתה החובה והזכות על כל אחד ואחת לקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים ולהעמידם על דרך התורה תורת חיים, ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, על אחת כמה וכמה בימינו אלה, ובפרט במדינה שהחרדים לדבר ה' לא רבים הם, לע"ע.

כבקשתו אזכירם בתפילה... למלוי משאלות לבם לטובה ולברכה. וזכות התעסקותם בחינוך בני ובנות ישראל בודאי יעמוד להם לגדל את בנותיהם שתחיינה לתורה ולחופה ולמעשים טובים ברוב טוב.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכ' ולזוג' ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד בברכה לבשורות טובות.

ח'תרעג

כציווי רבותינו: ברכות כח, א.