ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעז

ב"ה, כ"ח אלול ה'תשכ"ג

ברכה ושלום!

במענה למכתבה... בו כותבת אודות שתי השיטות בנוגע לסיבוב הארץ והשמש והשקפת המדע בזה וכו' ולפלא כותבה הנ"ל שהרי בודאי יודע אשר אחד מהיסודות בשיטת היחסיות שנתקבל על דעת כל המדענים בעשיריות השנים האחרונות הוא:

שבנוגע ל"סיסטמה" של שני גרמים הנמצאים בתנועה יחסית אחד לשני, אי אפשר לקבוע מי הנמצא במצב של מנוחה, ומי המתנענע, ולא מפני החסרון בידיעתנו עתה, כי אם מפני "טבע" הענינים, ז. א. שבנוגע לשאלה האמורה וכיו"ב, אין למדע כל עמדה, ואדרבה - שולל הוא מענה ברור מהאמור. ועוד יותר - באם תמצאנה קושיות על סברא אחת, יש דוגמתן גם בנוגע לסברא השני', וכמבואר בשיטת היחסיות בארוכה.

מהאמור מובן - שבאם יבוא מי שהוא ויאמר שמאיזה טעם שיהי' בוחר לקבע שגרם פלוני עומד והשני סובב סביבו, אי אפשר מנקודת המדע - שתמצא על זה איזה סתירה.

דרך אגב - גם לפני קום שיטה האמורה לא היתה שלילה מוחלטת של שיטת פטולמיס (שהארץ לעולם עומדת והשמש סובב סביבה), כי אם הצהרה ומסקנא שמספר הקושיות על שיטה זו גדול יותר מאשר על השיטה שעל שם קופרניק אבל גם על שיטת קופרניק הקשו כמה "קושיות" ואי הבנות. ואכמ"ל.

... כמובן אין הזמן עתה גרמא למכתבים - אלא שגודל ערך עניני חנוך ולימוד (על טהרת הקודש) מכריע.

ח'תרעז

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 181. ובאמונה ומדע ע' 104 (ושם בתאריך: כ"ח אלול תשכ"ז).

שיטת.. סביבה: ראה גם לעיל חח"י אגרת ו'תתעז. חט"ו אגרת ה'תמט, ובהנסמן בהערות שם.