ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעח

[אלול תשכ"ג]

במענה למכתבו מב' אלול, בו כותב על התחלתו לעצמו בענין של פרנסה, והצעדים הראשונים ומה שעשה בזה.

ויהי רצון שתהי' ההתחלה בשעה טובה ומוצלחת, ותקופת ההתחלה אשר עלי' אמרו שקשה היא, תעבור בהקדם, ותתחיל ההרחבה ברוחניות וגם בגשמיות, אשר אצל איש הישראלי יחד יהלכון.

ומתוך מנוחת הנפש והגוף יגדלו הוא וזוגתו תחי' את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים,

ובפרט אשר נכנסנו בחדש אלול, עליו אומר רבנו הזקן, - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - שהוא ע"ד משל למלך שמקבלים פניו בשדה וכו', והוא מקבל את כולם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם (לקוטי תורה פ' ראה ל"ב ב').

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ח'תרעח

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 499 והושלמה עפ"י העתקה.

אמרו: ראה מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.