ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרפ

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

- שנת המאה וחמישים להסתלקות הילולא של רבנו הזקן -

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע לו ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לת"ת ביראת שמים

מ. שניאורסאהן

נ. ב. לכתבו בנוגע לסדר ותיקון וכו', הנה בנוגע לתעניות, מובן ממ"ש רבנו הזקן באגה"ת - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - שאין זה בנוגע לדורותנו אלה, ובפרט בגיל שלו, שעליו ללמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות, והרי רואים במוחש שתענית הגוף מבלבל לרכוז המחשבה, וק"ל, והרי יכולים להחליפם לתעניות ממאכלים ערבים לגוף וכיו"ב.

לשאלתו בנוגע ללימוד החסידות, בכלל - מבואר הענין בקונטרס עץ החיים, ובכל אופן - צ"ל לימוד בזה לפני תפלת הבקר ופסק ערוך הוא בשו"ע או"ח סי' צ"ח ברמ"א, שהרי לימוד זה הוא ההתבוננות בגדולת ה' אלא שזהו לימוד החסידות לצורך התפלה, ופשוט שצ"ל ג"כ לימוד בזה לשמה בשביל הלימוד, וזמנו בכל יום כפי המבואר בקונטרס עץ החיים, ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה', וכמבואר שם.

בנוגע לכמות לימוד האמור וכן בהנוגע לשיעורים בלימוד הנגלה הלכות הצריכות וכו' - יתייעץ בזה עם ידידיו במקום המכירים אותו. ומה טוב שלא לקבוע בזה הנהגה למשך כמה חדשים כי אם למשך איזה שבועות, וכפי השינוי שימצא בינתיים - יוכל לשנות.

ח'תרפ

חלקה נדפס בשערי הלכה ומנהג ח"ב ע' רלא וחלקה בח"ג ע' קפה והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ללימוד החסידות: ראה גם לעיל אגרת ח'רצט, ובהנסמן בהערות שם.