ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כג

ח'תרפב

ב"ה, י"ג תשרי, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

יום הסתלקות-הילולא של אדמו"ר מהר"ש

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם

מעם ודורש טוב

לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות

מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

המברק ברכה לראש השנה בטח נתקבל בעתו, ועל פי ביאור תורת החסידות על הכתוב תקעו בחדש שופר בכסה - מה שבזמן תקיעת שופר הוא בכסה, בא בגילוי - ליום חגנו, אכפול איחולי שיבואו כל הברכות בו כאו"א נתברך - בגלוי, ובנוסח המסורתי - בטוב הנראה והנגלה.

ובפרט אשר יום זה מעורר זכרון יום היותו פה ולאחרי כן, כרשום בזכרוני, השתתפותו גם כן בהתועדות ההילולא בביהכ"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובהמשך לכתוב במכתבי הקודמים, תקותי אשר למרות טרדותיו שנתרבו וגדלו צויין גם יום זה בסדר הימים שלו באופן מיוחד מתאים.

ומענין לענין באותו ענין, נעם לי להוודע אשר באסיפת עם שנערכה כאן בנ.י.

לכבודו של מר למחרת יום הכיפורים הדגישו הנואמים על דבר השייכות שלו לחסידות חב"ד ואיך שהוא מעורה בה ועד שמתבטא זה גם בתפקידו הנעלה עתה.

דרך אגב, כפי שספרו לי, ספרת מרת ג. מאיר תחי' על דבר אופן קבלתו פנים חדשות, שחוקר מקודם ע"ד פרטי חייהם, וחייהם הרוחניים והפנימיים, של המבקרים.

ויהי רצון אשר גם זה ישמש צנור להשפעה על מבקריו להחדיר בהם "מהרוח אשר עליך" זו תורת החסידות, אשר ישנו בה השייך לא רק לבני ישראל אלא גם לאומות העולם, שהרי גם שבע מצוות בני נח מפורשים ומוארים בתורת החסידות באור חדש טמיר בהיר וזריק שביבין לכל סטר.

ובהמשך להנ"ל מצורף בזה העתק מכתבי כללי.

בהוקרה ובכבוד ובברכת יום חגנו שמח לרבות וביתר שאת, שמע"צ ושמח"ת.

בהאמור לעיל גם מענה לקושית פרופ. ברגמן שי' מאז בנוגע ליחס תורתנו תורת חיים לאומות העולם.

ח'תרפב

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ב ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תשב. ח'תשיד. ח'תשנח. ח'תשפה. ח'תתלג. ח'תתנ. ח'תתסב. ח'תתפ.

ח'תתצו. ח'תתקל. ח'תתקצז. ט'ד. ט'ט.

ביאור תורת החסידות: ראה סה"מ מלוקט ח"ד ע' כח ובהנסמן בהערה 54.