ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרפג

ב"ה, י"ט תשרי, תשכ"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל

זליג שי'

שלום וברכה!

ז"ע העירו אותי על העזבון של הרב ש.א. עלקין ע"ה שע"פ דברי הנ"ל הי' תלמידו של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע והיו אצלו מכתבים גוף כתי"ק, וכיון שנפטר באה"ק ת"ו מהנכון ביותר וביותר להודע מהנעשה עם כי"ק הנ"ל, ואף כפי שכותבים לי נפטר לפני איזה שנים בכ"ז אקוה שיש עדיין מה לעשות בזה.

ומענין לענין בענין דומה בנוגע להעזבון של הרב ניימארק ע"ה דתל אביב, שכמדומה לא הניח בנים, וקרוב לומר שהיו אצלו מירושת זקנו שהי' מחסידי אדמו"ר מוהר"ש ושל אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

ולמרות שלא הזמ"ג להיות כותב ושולח מכתבים, הרי כל ההקדם בחקירה ודרישה יפה, ואחכה לבשו"ט בהאמור.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו

המזכיר

ח'תרפג

מו"ה עזריאל זליג: סלונים, ירושת"ו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תשסח, ובהנסמן בהערות שם.

הרב ניימרק: אברהם יעקב.

זקנו: מו"ה חיים משולם זלמן ניימרק.