ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תשלא

ב"ה, אדר"ח טבת תשכ"ד

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו' הרש"י

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' דחנוכה, ועל הסדר:

מצו"פ העתק מכתבי להשובי"ם שי' בהתאם להצעתו, ובטח כשיתבשר טוב בזה, יודיע גם לי.

ב) בקשר להיער וכו' - כנראה שלא הראו לו מכתבי עצמו, ובאם ימצאו העתקה, יצרפוה למכתבי זה, ובכ"א, הקושיות - שביער אין שייך ענין היפך התורה והמצוה, גם בעצמו עורר שלא כן הוא, ובפרט בשנת השמיטה, שהועד יעמוד על המשמר, הרי המציאות המרה באה"ק ת"ו ובחו"ל בכגון זה, הראתה, שלא הועד הוא המחליט, כ"א הדירקטור והפקיד וכו'. וד"ל.

ג) להקושיא בקשר עם ישוב ארץ ישראל - כיון שיש בזה תועלת חקלאית וכו' - גם במכתבי העירותי על תועלת זו, אלא שציינתי למס' תמיד כט, ב, שאין באילני סרק מצות ישוב ארץ ישראל, כן לכתבו שמצינו שם לזכרון של פלוני - גם ע"ז העירותי במכתבי, שנמצא זה אבל בנוגע לבנינים וכיו"ב.

ויומתק ע"פ המבואר בתורת דא"ח, דבנין ושם וכו' (בספירות) שניהם ענינם ספי' המלכות, משא"כ צומח ויער שייך לז"א.

ת"ח ת"ח על הקו"ר שגרם בהודעתו, אף כי בקיצור נמרץ, מההתועדות בכפר חב"ד.

ולסיומו באותה פסקא עצמה בנוגע לתואר וכו' - הנה בהמצב עתה כבר אין הענין ברשותי (לאחרי המכתב הידוע בהאמור, שנכתב לזה שכבר הוא בעולם האמת ובמילא נחתם הענין). והרי עוד עיקר, שהעיקר שיאריך ימים על תפקידו (ידידנו שליט"א) ועיקר עוד - שינצל כל האפשריות שלו במילואן לתכלית ולכוונה הרצוי'. וע"ד המבואר בכ"מ וכנראה גם בחיי הגוף, שע"י השתמשות באבר גופני מתרבה כחו ויכולתו עאכו"כ על ידי השתמשות בכחות רוחנים, כוונתי שע"י הניצול המלא לטובה תתגדל היכולת והאפשריות ומעלין בקדש.

פשוט שתמים דיעה הנני עם כת"ר על ששלל בהחלט הצעת דרבנות ראשית, שאם לפני כמה שנים לא הי' הענין כלל וכלל מתאים בשביל כת"ר, עאכו"כ לאחרי שהמצב בהאמור נתדרדר וכו', ואין להאריך בדבר המצער, ובפרט שהגיע לא רק (לשילוח משגיחים - ב"כ הר"ר לאניות ישראליות (וגם להנוסעות לתענוג) ובעש"ק אחר חצות) לחילול שבת (שתיקה המתפרסמת ופרסום כהודאה - ואין מוחה) ולגיוס נשים (אביזרייהו לכה"פ - דג"ע) כ"א גם לשטח דע"ז (והלואי שלא יהי' רק אביזרייהו) ובעיקר בימים אלו בקשר עם אידיהן, והגיפוף וכו' וכו' שמרבים באופן שונה ומשונה בקשר עם הביקור וכו', והלואי שהיל"ת.

בעת רצון עוה"פ אזכיר את ח"ז שי', ויהי רצון שבמצב בריאותו יהי' כהוראת ימי חנוכה אלו, הוספה בו ועד שיחזור לאיתנו.

מובן שמצער עיכוב הופעת כרך הי"א (והי"ב וכו') דהאנצ' תלמודית.

בברכת חנוכה מאיר ושמח ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'תשלא

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 311 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

הרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ב ח'שצ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תשנב. ח'תשצט. ח'תתיט. ח'תתלז. ח'תתמז. ח'תתעא. ח'תתצא. ח'תתצט. ט'ז. ט'טז.

ט'יז.

בקשר להיער: ראה לעיל אגרת ח'תשב.

בתורת דא"ח: ראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' עז. וש"נ.

בנוגע לתואר.. המכתב הידוע: לעיל חי"ב ד'רכו. חי"ג ד'שמז.

ידידנו: מו"ה שניאור זלמן שזר.

המבואר בכ"מ: ראה גם לעיל אגרת ח'תשב.

ומעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ.

ששלל.. ראשית: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'רט, ובהנסמן בהערות שם.

לאניות.. חצות: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'ג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תתכז.

ח'תתמז. ח'תתסז. ט'יד. ט'כא.

עם הביקור: של האפיפיור.