ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תשצט

ב"ה, י"א ניסן ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ו' ניסן והקודמו.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג ולמילוי משאלותיו לטובה,

מ. שניאורסאהן

לכתבו ע"ד השו"ב.. - גם מלכתחילה לא חוו"ד בגוף הטענות ומי הצודק וכו' - כ"א רק שישנן טענות מבהילות ובמילא מוכרח בירור. ותל"מ.

בהתקבל הידיעה ע"ד הבחרו למוהר"ר - מובן שנהנתי מזה שהבוחרים הכירו בכת"ר וכו' וכו'; מאידך גיסא נבוך הייתי בנוגע "להנבחר" האם זהו ענין לכתיבת מז"ט כו', או כו' - כיון שזוהי כניסה לתפקיד מלא נסיונות, ומסובכים דוקא. ויה"ר שיצא מכל הנסיונות בשלום ובשלימות ועוד יותר - וזה יוכיח על תחילתו שהי' זה ענין של ברכת מז"ט והצלחה.

ח'תשצט

מו"ה שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תשלא, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ד השו"ב: ראה גם לעיל אגרת ח'תשנב.

ותל"מ: ותו לא מידי.

למוהר"ר: למועצת הרבנות הראשית. ראה גם לעיל שם.