ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סט

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יצחק מאיר שי'

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו עם המצורף אליו. ומובן שאני מסכים עם כ' בתוכן מכתבו.

וארשה לי להוסיף הערה, שתקותי שלא יקפיד עלי', והיא שלפלא לי על תמיהתו בנוגע להנהגת האירגונים שכתב אליהם להביע תגובתו, שהרי קם לי' בדרבי מיני'. רצוני לומר, כיון שיש אירגון ששמו מעיד ומדגיש כי אירגון דתי הוא, כגון סינאגאג קאונסיל וכיו"ב, הרי כל אחד מהחברים המשתתפים בו ונעשים חלק ממנו - מכירים באופן רשמי בפני עם ועדה את סמכותם הדתית של חברי ארגון האמור, בה בשעה שבארגון זה נכנסים כאלו שהרמב"ם מונה אותם בהלכות תשובה שלו (פרק ג', הל' ז' ואילך). ולא עוד, אלא שאם הי' חסר בארגון האמור אותו הסוג שהרמב"ם מתחיל בו - האומר שאין שם אלוקה, הנה לאחרונה "זכינו" שגם סוג זה נצטרף ונתקבל בארגון הנ"ל, ואף על פי כן - ממשיכים להיות חברים בארגון האמור, הרי במה נחשב הוא נתינת פרס לד"ר פלוני וכו'.

בכבוד ובברכה.

דרך אגב ראוי לציין מה שנתרחש באחת האסיפות של ועד הפועל דהארגון אליו כתב כ' תגובתו, שאף שלא הייתי נוכח באסיפה האמורה אבל שמעתי עד"ז ממקור שע"ע נאמן הי', והוא אשר - אחד מהנוכחים הציע הצעה אשר כיון שנתחדש לאחרונה שבין הראבייס הריפורמים יש כאלו האומרים שאין שם אלוקה, מוכרח שיצאו על כל פנים עתה מאירגון האמור. ומכל הנאספים לא הי' אף אחד שהצביע בעד הצעה זו. וד"ל.

ט'סט

נדפסה בלקו"ש חל"ג ע' 252, והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

מוה"ר יצחק מאיר: בונין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ה'תשח*, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'שיב.

בנוגע להנהגת הארגונים: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

קם לי' בדרבי מיני': גיטין נב, ב. ועוד.