ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קנט

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

תלמידות "סמינר ליובאוויטש" קסבלנקה,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה למכתבן מיום ט"ו בסיון, בקשר עם הבחינות, הנה כבקשתן אזכירן למילוי משאלות לבבן לטובה ולברכה ולהסתדרות נכונה שמכאן ולהבא תוכלנה להוסיף בהתמדה והתמסרות (ללימודי קדש, לימוד המביא לידי מעשה) להנהגה טובה ביראת שמים, כיאות לבנות ישראל, בנות אמותינו שרה רבקה רחל ולאה.

ידוע מאמר רבינו הבעל-שם-טוב זי"ע אשר מכל ענין צריך ללמוד (הנהגה טובה) בעבודת השם יתברך ויתעלה. ומכאן הוראה, לכל איש ואשה הישראליים, שאם יש בחינה באיזה ענין, הרי לכל לראש צריך להתבונן ולעשות בחינה עצמית בעניני קדושה, היינו בהנהגה בתורה ומצוה, כי באלה כל אדם נבחן בכל יום, ובלשון רבינו הזקן בעל התניא: "והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי" (ריש פרק מ"א, עיי"ש).

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.

ט'קנט

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 415, והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

נוסח דומה, בתאריך ג' תמוז, נשלח לבית-רבקה - כפר-חב"ד ולסמינר

בית-רבקה - יערעס, ונדפס בלקו"ש חל"ג ע' 289. וראה גם לקמן אגרת ט'קסד.

לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מאמר רבינו הבעל-שם-טוב זי"ע: ראה גם לעיל חי"ט ז'שכג. ז'תכב. ח"כ ז'עדרת.

חכ"א ח'צז. חכ"ב אגרת ח'רצ. ח'תס. ח'תקסח. ובכ"מ. לקמן ט'קסד. ט'רסט. ט'רפד.

"היום יום" ט' אייר. כש"ט הוספות סקכ"ז ואילך. וש"נ.