ספריית חב"ד ליובאוויטש

[כ"ז כסלו, ה'תשכ"ח]

ועיקר הנמסר עד"ז למחוץ לעיר ולמדינה? למקום שלא – אולי בכדי שיעשו לטלפנם שיפרסמו עד"ז בשק"מ, חנוכה ר"ח, וזאת חנוכה וכו'.

אלה שיקחו ע"ע לפעול בזה בימים אלה בתוס' מרץ – השמות ואזכירם, בל"נ, עה"צ ביום ה' דחנוכה וכו'.


נדפסה גם ב"התקשרות" גליון חי (כ"ב כסלו תשנ"ה) ע' 10. שנעתק ממכתב (מודעה) שנתפרסמה ע"י "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית. וז"ל:

ועש"ק פ' מקץ, ג' חנוכה, כ"ז כסלו, ה'תשכ"ח

מודעה נחוצה

הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א היום בקשר עם "מבצע הנחת תפילין", וזלה"ק:

ועיקר... (כבפנים).

*              *              *

הוראה זו נמסרה ביום ועש"ק בטלפון וע"י מברקים לכל מקומות קיבוצי אנ"ש שי' ברחבי תבל. כשהודענו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד מסירת ההוראה הואיל להוסיף בכתי"ק בזה"ל:

ויה"ר.  . גל, עד (כדלהלן באגרת שלאח"ז).

*              *              *

כל אנ"ש ותלמידי התמימים שי' מתבקשים להודיע ולפרסם את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א הנ"ל עד כמה שיד כל אחד מגעת, ולעורר למבצע "הנחת תפילין" כל אחד ואחד יותר מכפי אפשרותו ובמדה היוצאת מגדר הרגיל – כי צו השעה הוא.

בבקשה להודיע בפרטיות ובהקדם מכל הנעשה בזה וכן שמות (שמם ושם אמם) המשתתפים בזה.

צעירי אגודת חב"ד המרכזית

הנמסר עד"ז: מה שדובר בהתוועדות י"ט כסלו ["שיחות קודש" תשכ"ח ח"א ע' 257 ואילך] לנצל את ימי החנוכה במיוחד לתוספת במבצע "הנחת תפילין". וראה גם שיחת ש"פ מקץ תשכ"ח (לקו"ש ח"ה ע' 223 ואילך). וראה גם לעיל אגרת ט'שצה, ובהנסמן בהערות שם.