ספריית חב"ד ליובאוויטש

[יום א', ער"ח טבת, ה' דחנוכה ה'תשכ"ח]

ויהי רצון שיהא כהנ"ל באופן שיביא פירות ופירי פירות כו' עד סוף כל העולם (מלשון העלם – כמפורש בדא"ח) ועד – לונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דבר – ובעגלא דידן.

– והרי הימים יומין זכאין דוהוי' יגי' חשכי ובאופן דמוסיף והולך, ח' ימי חנוכה "ח' נסיכי אדם ישי ושאול וכו' ומשיח ואליהו" (תו"א גל, עד).

ה' חנוכה הזכרתים – היום עה"צ.


נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 316. וב"בכרם חב"ד" גליון 16 (טבת, תשכ"ח). לתוכנה – ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

כל הנ"ל: הפרסום אודות מבצע תפילין בימי חנוכה.

כמפורש בדא"ח: לקו"ת שלח לז, ד. וראה לקו"ש חל"ד ע' 112, ובהנסמן שם בהערה 63.

ונגלה כבוד הוי' גו': ישעי' מ, ה.

דוהוי' יגי' חשכי: שמואל-ב כב, כט. וראה תו"א מקץ לד, א. סה"מ מלוקט ח"ב ע' יח, ובהנסמן שם הערה 28.

דמוסיף והולך: ראה שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

תו"א גל, עד: מקץ דף לג, עמוד ד.