ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תכב

ב"ה,  נר ה' דחנוכה, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צמ"ס וכו'

הרב אברהם שי' סופר

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ' כסלו, וכן נתקבל מכתבו הקודם. ותודה רבה על הבשורה הטובה שכבר חזר לביתו והולך ומתרפא בעזהשי"ת. ויהי רצון שתהא רפואתו שלמה וגם קרובה. ובודאי בדכוותי' הסימן על זה יהי' כשיבשר מעבודתו בפרסום תורתם של ראשונים כמנהגו ועבודתו בקדש בעבר.

ולפלא קצת שבמכתביו לא הזכיר על דבר ההתקדמות בזה במשך החדשים הרבים אשר לא התראינו וגם לא התכתבנו.

וכמנהגם של ישראל למצוא רמז וקישור לעניני חייהם בפרשת השבוע ועניני מצוות שבאותם הימים, הרי גם זו הוראה ברורה דימי חנוכה אלו, אשר הלכה כבית הלל דמוסיף והולך בנרות ובאור, ואין אור אלא תורה כמ"ש כי נר מצוה ותורה אור. ובכתבו מכתבו למחרתו של יום הבשורה י"ט כסלו, יום גאולת רבנו הזקן מייסד תורת חסידות חב"ד, הרי גם זה להוסיף כי מענינו הוא להפיץ גם רזין דאורייתא ועד כסגנון הכתוב יפוצו מעינותיך חוצה, וכמו שדברנו פעם בנוגע לאביו זקנו הרה"ג והרה"ח והרה"צ וכו' החתם סופר זצ"ל אשר עסק גם בפנימיות התורה, וכמוכח בכ"מ בספריו ועוד יותר מהנהגותיו. והרי האב מוריש כולי בחכמה. ונס חנוכה הרי בשמן הי', שבתורה זה רמז על הפנימיות שבתורה, שנגלה שלה נק' בשם מים.

בכבוד ובברכת רפו"ש ובשו"ט בכל האמור ולימי חנוכה מלאים שמחה ואור.


ט'תכב

מוה"ר אברהם שי' סופר [שרייבר]: אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ח אגרת ו'תשסא. לקמן אגרת ט'תלד.

הלכה כבית הלל: שבת כא, ב. שו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.

ואין אור אלא תורה: תענית ז, ב.

כי נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה פרש"י ד"ה בנים – שבת כג, ב.

יום הבשורה י"ט כסלו: ראה לעיל חכ"ד אגרת ט'רנח בהערה (ע' רסט). וש"נ.

יפוצו מעינותיך חוצה: משלי ה, טז.

וכמו שדברנו פעם: ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ב ע' 31. "המלך במסיבו" ח"א ע' פ.

האב מוריש כו': עדיות פ"ב מ"ט.

בשמן . . הפנימיות כו': ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' ריג ואילך, ובהנסמן בהערות שם.