ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תקיג

ב"ה,  כ"ח סיון, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לפלא קצת שזה זמן רב לא שמעתי ממר. ובטח בינתים קבל כל מכתבי והפ"ש על ידי הנוסעים.

בהמשך לזה שמסרתי על ידי הנוסעים וענני על ידי הנוסעים, הנה ביקר אצלי בשבוע העבר מר אריק שי' שרון, ודברנו בארוכה בענין הנ"ל ובענין השטחים בכלל וכו', באריכות לפי ערך, אף שאינו בערך לגודל חשיבות הענין.

ונוסף על שבכלל קשה להעלות על הכתב כל האריכות, הרי בענינים אלו מוטב דיבור בע"פ מאשר כתיבה. ובאם יענין את [מר] לדעת הדברים, הרי בטח ימצא אופן המתאים לשמוע אותם מפיו של הנ"ל.

לא בקשתי את מר שרון בפירוש למסור למר את כל הנ"ל, כיון שאינני יודע אם רוצה מר להתערב בזה ואם זה מענינו וכו'. לכן לא הזכרתיו כלל בשיחתי האמורה, בכדי שתהי' בחירה חפשית לגמרי ביד מר בזה.

בכבוד ובברכה.


ט'תקיג

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'ת, ובהנסמן בהערות שם.

2017 © כל הזכויות שמורות