ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה,  י"א אלול, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה צבי שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ער"ח אלול . . .

לתוכן מכתבו:

א) שטח פעולותיו בעתיד "לשרת את הציבור" – ע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר "העבר – מלמד העתיד": הרי הצליח (וביותר) בהבאת עניני ואור היהדות (ודא"ח בפרט) לכו"כ חוגים, ובהם כאלו (שלע"ע עכ"פ) רק הוא מצא הגישה אליהם – ובזה ימשיך גם להבא (ובפרט בימי התעוררות דאלול ותשרי וכיו"ב, חגים ומועדים). וכמובן בהדגשה (בסיכום דבריו) שהמעשה הוא העיקר.

ב) ופשוט הוא (אלא שלתמהוני הגדול כנראה קס"ד שלו אינו כן – ולכן כותבני זה בפירוש) – בודאי לא יוותר על מנהגו הטוב וזכותו הכי גדול – תק"ש במוצאי יוהכ"פ ע"י כותל המערבי, ואשרי חלקו שזכה לכך וכו'.


נדפסה בספר "דור ודור" למו"ה משה צבי סגל ע' 202. וראה שם לתוכן האגרת.

מו"ה משה צבי: סגל. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'שכז, ובהנסמן בהערות שם.

לתוכן מכתבו: במסגרת פעילותו בשיקום ביהכ"נ "צמח צדק" הוצע שיסע לרבי לחודש תשרי הבעל"ט.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'קמט, ובהנסמן בהערות שם.

הרי הצליח: ראה גם לעיל אגרת ט'תקכד, ובהנסמן בהערות שם.

שהמעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.