ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, מחרת שבת הגדול, י"א ניסן, ה'תשכ"ט.

ברוקלין, נ.י.

כבוד אחינו בני ישראל המתנחלים ב"נחלת הר חב"ד" – בתוככי כללות העולים המתיישבים בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בודאי הגיעו כבר ונתקבלו שני ה"ספרי-תורה" שנשלחו מכאן.

וכבר מלתי ומלתייהו אמורה – במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כתבו

ב"יום הששי ערב שבת קודש אחר חצות, לסדר כי תבואו אל הארץ וגו' ושבתה הארץ שבת להוי' – תש"ט",

בעת שלחו ספר תורה "אל ידידינו אנ"ש ותלמידי התמימים המתישבים כעת בארץ הקדושה תבנה ותכונן". וז"ל:

"בראשית התישבותכם בארץ הקדושה תבנה ותכונן. עליכם להתבונן היטב ולדעת, בהכרה הרגשה והתקשרות פנימית, כי ההשגחה העליונה הביאה אתכם ואת בני ביתכם יחיו, לארץ אשר עיני ה' אלקינו שמה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ובפלטין של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתם נמצאים בכל עת ובכל שעה.

והיתה קבלת ספר התורה אשר אני שולח לכם, לאות זכרון תמיד במוחכם ובלבבכם, לסדר את כל חייכם הפרטיים והכלליים, על פי התורה, וכפי שהורונו אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לחנך את בניכם ובנותיכם יחיו בדרכה, בלי כל פשרות, ולהאציל מרוחה, רוח ישראל סבא, על שאר אחינו בני ישראל יחיו, הקרובים והרחוקים לעת עתה, בהשפיעכם עליהם לנחותם הדרך העולה בית אל, היא דרך לימוד התורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור, מתוך קירוב אמיתי, הנובע מאהבת ישראל ומדות חסידות אשר על פי תורת דברי אלקים חיים.

והי' כל אחד ואחת מכם, נר להאיר את חושך הגלות, אשר אתם ואנו נמצאים בו, באור הוי', עדי יקיים ה' את יעודו, על ידי נביאיו הקדושים, להשמיענו קול מבשר משמיע ישועה, כי נחם הוי' עמו, והולך לפנינו הוי' לקבץ גליותנו ולגאלנו גאולת עולם.

השם יתברך יהי' בעזרכם ויברך אתכם ואת בני ביתכם יחיו בכל הצריך לכם בבני חיי ומזוני רוויחי בגשמיות וברוחניות, ויגאלנו כולנו על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.

נא ונא למסור תוכן מכתבי זה, לנשיכם בניכם ובנותיכם יחיו לכל אחד ואחת בפרט".

ויהי רצון אשר יקיימו ככל הכתוב למעלה בשמחה וטוב לבב ומתוך הרחבה ובאופן דמוסיף והולך ואור,

עדי קיום היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

בכבוד ובברכה להסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות,

ובברכת חג הפסח כשר ושמח,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 389, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

ב"נחלת הר חב"ד": ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.

במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר: צילומו נדפס בסה"מ ה'תש"ט ע' 179. ולאח"ז באגרות- קודש שלו ח"י אגרת ג'תעט.

לארץ אשר גו': עקב יא, יב.

עדי יקיים ה' את יעודו: ע"פ ישעי' נב, ז ואילך.

עדי קיום היעוד: מיכה ז, טו.