ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ערב חג הפסח, ה'תשכ"ט]

רח' בלפור 20

ירושלים, ישראל

בואו לשלום ולהצלחה מרובה לארצנו הקדושה אשר ירחיב השם גבולה כהברית אשר כרת את אברהם ולזרעו אחריו.

ולחג הפסח כשר ושמח עם כל הנלוים עליו בתוככי כל בני ישראל. ולזכות בקרוב ממש לקיום ההבטחה וקיום במילואו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג,

מנחם שניאורסאהן


שניאור זלמן שזר: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

בואו לשלום: מנסיעתו לארצות הברית – ראה לעיל אגרת ט'תרע. וש"נ.

ירחיב השם גבולה: פ' ראה יב, כ. פ' שופטים יט, ח.

כהברית: לך לך טו, יח.

ההבטחה: מיכה ז, טו.