ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, א' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתביו, בם כותב ג"כ אודות החילוקי דעות שבינו לבין זוג' שתחי' זה מזמן, ואשר נמצא הענין בדיון בבי"ד רבני וכולי, לאחרי שלפני זה הביא הדברים לפני הרב מרא דאתרא וכו', כפי שכתבתי לו עד"ז זה מזמן.

ובהמשך למה שכתבתי לו מאז, כיון שגדול השלום בכלל ובפרט בין איש לאשתו, וכמאמר חכמינו ז"ל איש ואשתו זכו שכינה שרוי' ביניהם, וכיון שהגעתני שמועה שהחילוקי דעות שביניהם אינם אלא במנהגי חב"ד וכיו"ב – בטח יעשה כל התלוי בו להשפיע על זוג' תחי' בדרכי נועם ובדרכי שלום, ויהי רצון שיקויים בה מאמר חכמינו ז"ל הנ"ל שיזכו שתהי' השכינה שרוי' ביניהם.

בברכה.


שגדול השלום כו': נסמן באגרת שלפנ"ז.

וכמאמר חכמינו ז"ל: סוטה יז, א.