ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כו

ב"ה, ה' עשי"ת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה גמר חתימה טובה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

התרומות (הצדקה) שכותבן – להרה"ח וכו' מהרד"ב שי' חן שבכחב"ד.

להערתו באגה"ק ד"ה עוטה אור – יעויין רשימות הצ"צ עה"פ (ביהל אור).


חלק מהאגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שכבר נדפסה במקום אחר, בלקו"ש וכיו"ב.

האגרת שלפנינו – מצילום האגרת.

מו"ה שמואל מנחם מענדל: שניאורסאהן. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ט אגרת ז'תלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרכד.

שבכחב"ד: שבכפר-חב"ד.

ביהל אור: לתהלים קד, ב (ע' שצד ואילך).