ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א תשרי, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו (בלי תאריך), בו כותב על דבר מצב רוחו וכו'.

ולפלא גדול שיהודי יהי' במצב רוח כזה, שהרי על האדם בכלל ועל יהודי בפרט אסור להתייאש, וכמבואר ומודגש בתורתנו תורת חיים – תורה מלשון הוראה, הוראה בחיי היום יום. וגם מובן אשר מכיון שלכל יהודי נשמה שהיא חלק אלו-ה ממעל ממש, הרי אין מקום ליאוש, אלא שצריך להחזיק קישור וצנור פתוח עם השם יתברך, מקור החיים והברכה. וקישור זה הוא בהנהגה בחיי היום יום על פי הוראות ה' בתורתו, התחל מהנחת תפילין בכל יום חול, כשרות המזונות וכולי. ואם יתקשר עם לשכתנו אשר בפריז, יתנו לו בחפץ לב כל הידיעות הצריכות.

ויהי רצון שיבשר טוב, ובפרט שנכנסנו בשנה חדשה שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במזכירות לא כותבים צרפתית, אבל מצדו יכול לכתוב גם להבא בצרפתית, אלא יודיע אם לענות לו בלשון הקודש או אידיש (או אנגלית).


אסור להתייאש: ראה ברכות יו"ד, סע"א.

תורה מלשון הוראה: ראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית. זח"ג נג, ב.

חלק אלו-ה ממעל ממש: תניא רפ"ב.