ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, חוהמ"ס, ה'תשכ"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשרים אנו בזה קבלת מכתבו מח' תשרי, ומועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו היום:

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר הקודש תובב"א ע"י משיח צדקנו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א.

בשעה ששמחת תורה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו, הקרובים והרחוקים גם יחד, תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים המאוחדת, שהודיעונו חכמינו ז"ל שלא נתחלקה לשבטים כי היא נחלת עולם של כל ישראל שניתנה לו מאלקי עולם ככתוב בתורתו.

ויהי רצון שתתאים ירושלים ליעודה – שממנה תצא תורה ודבר השם וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עלי' ועל עמינו גוי אחד בארץ, ובקרוב ממש נזכה ונראה בגאולה האמיתית והשלימה כדבר השם: הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ קהל גדול ישובו הנה אוליכם בדרך ישר ובאו ורננו במרום ציון.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחה ותורה לשנת גאולה.

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו. בכבוד ובברכת החג.

מזכיר


נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 316. וב"בכרם חב"ד" גליון 20 (כסלו, תשכ"ט).

מו"ה משה אברהם: יפה, ירות"ו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תכז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרנב. ט'תשכו. ט'תשס.

שהודיעונו חכמינו ז"ל: מגילה כו, א. וש"נ.

ליעודה: ישעי' ב, ג.

וראו גו': ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

גוי אחד בארץ: שמואל-ב ז, כג. ועוד.

הנני מביא אותם גו': ירמי' לא, ז ואילך.