ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה תשרי, תשכ"ט

ברוקלין.

ועד בית הכנסת צמח צדק בירושלים העתיקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק להם אתמול לילה:

"כמכתבַי מאז – בכל עניני בית הכנסת הרוחנים והגשמיים; הנוסח, מנהגים, גבאות, בני' וכולי, אך הועד הוא בא כח אנ"ש ובא כחי והוא הַדן, קובע ומחליט כלפי פנים וכלפי חוץ, ולפלא גדול השאלה בזה.

והשם יצליחם בעבודה הקדושה לבסס ולהרחיב ולהגדיל בית הכנסת בכמות ובאיכות, ובודאי כל אנ"ש יסייעו בידם, ויהי' הבית גדול בתפלה ובתורה הנגלית והפנימית גם יחד – כהוראת בעל השם אדמו"ר הצמח צדק, עדי ביאת צמח הוא משיח צדקנו.

בברכת הצלחה, ולהתועדות פעילה בבית הכנסת בשבת בראשית הבע"ל.

מנחם שניאורסאהן"

בכבוד

ש.מ. סימפּסון – מזכיר


נדפסה בלקו"ש חל"ו ע' 260, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כמכתבי מאז: ראה לעיל חכ"ה אגרת ט'תעח, ובהנסמן בהערות שם. וראה גם לקמן אגרת ט'תקפג. ט'תקפו. ט'תתלא (ע' שו).

הבית גדול כו': ראה מגילה כז, רע"א.

צמח הוא משיח צדקנו: ראה זכרי' ו, יב (ובמפרשים שם).