ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' דר"ח מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

האורחים שי' ששבו לאה"ק ת"ו – בטח מסרו בעל פה ברכתי בענינא דיומא, חנוכת הבית אשר על שמו בכפר חב"ד,

ומתוך לגימה המקרבת, ממשקה דהתועדות שמחת תורה וההמשך שלה בשבת בראשית, ויהי רצון שיתאים הבית לשמו, שישמש מרכז לנוער היהודי ברוח הנ"ל, תורה בשמחה ושמחה בכל עניני אדם מתוך תורה, שהרי כל עניני האדם והבריאה בכללותה מקורם בתורה, וכהודעת חכמינו ז"ל (ב"ר בתחילתה) שהתורה היא דיפתראות ופנקסאות שעל פיהן ברא הקב"ה את עולמו. שמזה גם מובן שכל עניני הבריאה מקורם בתורה ובאים לשלימותם כשמתאימים למקורם, על ידי האדם החי וקיים בהתאם למקורו, וק"ל.

וכיון אשר ואהבת לרעך כמוך – כלל גדול הוא בתורה, אני תפלה ובתקוה טובה וחזקה אשר נוער זה יגדל להיות כל אחד מהם מרכז לכמה וכמה מנוער בני עמנו, אשר גם הם יגדלו ברוח התורה והמצוה, עד שתהי' השמחה כפולה, כפירוש רבותינו נשיאינו ענין דשמחת תורה: שמחת התורה בכל אחד ואחד מהם, ושמחתם הם בתורה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

בהזדמנות זו מצו"ב מה שהו"ל לאחרונה, ואף כי אפשר שנשלח בפ"ע, אבל אולי יקדים מכתבי זה לבוא, ויפה שעה אחת קודם.

כן מצו"ב הקבלה על הסכום שנמסר מכ' על ידי אנשי כפר חב"ד שי' לפני ראש השנה. ואם צדקת היחיד שקולה כו' ומקרבת את הגאולה (תניא פל"ז. עיי"ש) – עאכו"כ זו של איש – מרכז – לרבים, נבחר מרבים והשפעתו על רבים.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'ת, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תקצו. ט'תרנג. ט'תרעא. ט'תרעג. ט'תשטז. ט'תשעז. ט'תתכח. ט'תתעט. ט'תתצד. ט'תתקא. ט'תתקיג. ט'תתקלא. ט'תתקמח. ט'תתקעה.

ברכתי: ב"יחידות" כללית לתושבי כפר חב"ד, אור לכ"ט תשרי (נדפסה ב"שיחות קודש" ה'תשכ"ט, הוספות לח"א ע' 485 ואילך. וראה שם ע' 487).

חנוכת הבית אשר על שמו: "בית שזר", ביום ד', ר"ח מ"ח. וראה לעיל חכ"ג אגרת ח'תתנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תקצח. ט'תרב.

לגימה המקרבת: ראה סנהדרין קג, סע"ב ואילך.

ממשקה דהתוועדות: כב"יחידות" כללית הנ"ל שם.

ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח.

כלל גדול הוא בתורה: תו"כ ופרש"י עה"פ.

כפירוש רבותינו נשיאינו: ראה שיחת שמע"צ ה'תש"ג ס"ו (סה"ש ה'תש"ג ע' 3). וראה גם לקו"ש חי"ד ע' 168. וש"נ.