ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' מ"ח, תשכ"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ג תשרי,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולכתבו ע"ד הצעת שידוך: כשאחד מהצדדים (או שניהם) מחליט שלהתענין בשידוך יהי' שייך רק כעבור שנה (או יותר) – אין כדאי ל"חייב" (בינדען) או אפילו להגביל את אחד הצדדים או ההורים שי' כלל וכלל. ומכמה טעמים. וק"ל. כ"א כאילו גם לא הותחל.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה.

לכתבו ע"ד בטחון – מובן שאין הענין יוצא מידי פשוטו וכדמוכח בכ"מ בתושב"כ ובתושבע"פ. ועיין חוה"ל ש' הבטחון. ביאוה"ז (לאדהאמ"צ ולהצ"צ – הו"ל זה עתה) ר"פ וארא.


ע"ד בטחון כו': ראה לקו"ש חכ"ו ע' 97, חל"ו ע' 3 ואילך, ובהנסמן שם.

ביאוה"ז . . ולהצ"צ: י"ל ר"ח אלול ה'תשכ"ח.