ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרב עדין שי' שטינזלץ

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו ממוצאי שמיני עצרת, נוסף על המברק. ובודאי ידוע לו ג"כ התפתחות הענינים לאחרי זה, מתאים להמברק ששלחתי להועד שהוא ב"כ מוסדות החבדיי"ם באה"ק ת"ו ואנ"ש שי' אשר באה"ק ת"ו, הנבחר על ידיהם וכו'.

שעל ידי זה גם מבוארה עמדתי בדבר, שהם – הועד – המחליטים בכל עניני ביהכ"נ. אפילו באם הי' זה בית הכנסת סתם; על אחת כמה וכמה שנתיסד על ידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ונקרא על שמו וכו', זאת אומרת שתורת הצמח צדק הנגלית, כולל פס"ד שלו ע"ד גידול הזקן בנוגע לגבאים וכיו"ב, והפנימית גם יחד צריכה להיות ניכרת בכל עניני בית הכנסת ובית המדרש זה, ולכל לראש במנהגי ביהכ"נ, השיעורים הנלמדים שם וכולי, וד"ל. וק"ל.

הפתעה נעימה היתה לי לקבל זה עתה מסכת שבת (חלק ראשון) שהו"ל על ידו בתוספת ביאוריו וכו'. ואשרי חלקו שרואה פרי טוב בעמלו. ויהי רצון שילך בזה הלוך ומוסיף ואור, כיון שבעניני קדושה הרי תמיד מקום להוסיף – וגם נצטוינו להוסיף – הואיל וקשורים הם בהקב"ה שהוא אין סופי, והשי"ת יצליחו לשפר ולהוסיף בהנ"ל והרי זכות הרבים מסייעתו.

ומענין לענין, כאן המקום להביע צערי ותמהוני רב אשר עד עתה לא יצא לאור הקובץ המוקדש לרבנו הזקן. ואף שאין צועקין על העבר, אביע תקותי שלחג גאולת רבנו הזקן, הוא גם גאולתנו ופדות נפשנו, יופיע כבר קובץ האמור כרוך וכו' באופן שביום זה ומה טוב עוד קודם לו יוסיף בידיעת שיטת רבנו הזקן ותורתו ובאופן המביא לידי מעשה, "הליכה בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו" (אגרת הקודש סי' זך). והרי על פי הידיעות שקבלתי מכמה וכמה – אך ורק בידו הדבר תלוי.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל עניניו ולבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

בודאי גם משאר הענינים שהו"ל ישלח לכאן ות"ח מראש.


מצילום האגרת.

הרב עדין שטינזלץ: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'שצה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתסב.

להמברק: לעיל אגרת ט'תקפ.

פס"ד שלו ע"ד גידול הזקן: שו"ת צמח צדק יו"ד סצ"ג. וראה לעיל ח"א אגרת ג.

נצטוינו להוסיף: ראה ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת ט'תקעז, ובהנסמן שם הערה ד"ה להעלות בקודש.

הקובץ: ספר הק"ן, נדפס בשנת תשכ"ט. ראה אודותו לעיל חכ"ב אגרת ח'תקסד. ח'תרכז.

המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.