ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ז' מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו עם המצורף אליו, בנוגע להצעת המשרה ב . . .

הנה בנוגע למשרה עצמה יתיעץ עם ידידים על אתר היודעים פרטי משרתו עתה ופרטי ההצעה ד . . . וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ. ומובן ששייך לדון בההצעה באם על ידי כך לא יוגרם נזק להמוסד ב . . .

ב) בנוגע לסמכות דבית הספר ב . . . וכו', לפלא השאלה והספק, שהרי מובן ופשוט שבקהילה הראוי' לשם קהילה בישראל – קהילא קדישא – הפוסק האחרון בכל עניני הקהילה הוא הרב מרא דאתרא, על אחת כמה וכמה בשטח החינוך ותקופתנו זו, כי בחינוך תלוי עתידם של התלמידים ועל ידם גם של ההורים וק"ל.

התקוה שגם הוא משתתף בהפצת לימוד אגרת התשובה לרבנו הזקן שהו"ל זה עתה בחוברת בפני עצמה וכו' בכדי להגדיל ההפצה, וזכות הרבים מסייעת.

בנוגע ל . . . – כפי המענה להועד.

בברכה לבשורות טובות בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קלד.

וכבר נאמר: משלי יא, יד. כד, ו.

בהפצת לימוד אגרת התשובה: בסיום שנת ה'תשכ"ח הורה כ"ק אדמו"ר ללמוד אגרת התשובה. ובעת ההתוועדויות במשך השנה הי' מבאר איזה שורות מאגרת התשובה. חלק מביאורים אלו (הוגהו על ידו ו)נדפסו בקונטרס "ביאורים לאגרת התשובה" (קה"ת, תשכ"ט). לאח"ז נדפסו כל הביאורים (גם הבלתי מוגהים) בספר "לקוטי ביאורים בספר התניא" (להר"י קאָרף) ח"ב (ברוקלין, תשל"ג), ובספר שיעורים בספר התניא (להר"י וויינברג). בהמשך לזה נדפס בשלהי שנת תש"ל "לקוטי לוי יצחק הערות לספר התניא" ומאז התחיל כ"ק בביאורים בלקלוי"צ על אגרת התשובה. בקיץ תשל"ט ואילך הוגה חלק גדול מהביאורים הנ"ל ונדפסו לאח"ז בלקו"ש חי"ט; בספר "ביאורים באגרת התשובה" (קה"ת, תשנ"ב) ובלקו"ש חל"ט.

וראה גם לקמן אגרת שלאח"ז. ט'תרמו. ט'תרנז.