ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב' פ' נח עם המצורף אליו, שמוחזר כאן,

לדעתי צריך להשתדל ככל האפשר שיוכל להמשיך במשרת פרופסור ב . . . שנוסף על הסכויים הטובים במשרה עצמה עוד זאת ועיקר שנותנת לו יכולת ואפשריות גדולות להפצת היהדות המסורתית ב . . ., וכן גם לזוגתו תחי'.

ואפילו אם תמצא לומר שגם במקום אחר יוכלו לעשות בזה, אבל הרי אי אפשר לשער מראש ההכרח וההצלחה במקום החדש, ועוד וגם זה עיקר שפסק-דין חכמינו ז"ל הוא עניי עירך קודמים.

לפלא שלא מזכיר כלום על דבר זוגתו וילידיהם שיחיו, סימן שהכל בסדר, וסדר החיים של איש ואשה הישראלית, הריהו הליכה מחיל אל חיל בעניני תורה ומצותי' ולהעלות בקודש.

בודאי ידוע לו כי הו"ל בהוצאה מיוחדת אגרת התשובה לרבנו הזקן בקשר עם התעמולה להפיץ לימוד חלק זה של התניא קדישא, וכן הו"ל התרגום האנגלי של אגה"ת ג"כ בהוצאה מיוחדת. ותקותי חזקה שיכלול בפעולות ההפצה שלו גם הפצת לימוד זה, וכמובן לימוד המביא לידי מעשה כי מעשה עיקר.

בברכה לבשורות טובות.


עניי עירך קודמים: ב"מ עא, רע"א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ז הי"ג. טושו"ע חו"מ רסצ"ז. שו"ע אדה"ז ריש הל' הלוואה.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

ולהעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת ט'תקעז, ובהנסמן שם הערה ד"ה להעלות בקודש.

אגרת התשובה: ראה גם אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.