ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה צבי שי' הלוי

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו הוספה על גליון מכתב מר ביר שי'. ומצו"ב המענה להנ"ל. ובודאי אם נצרך להסברה ימצא אותיות המתאימות לזה.

מכתבו בנוגע לחברון נתקבל מאז, ולפלא קצת שהרי בהמצאו על אתר בודאי ידועים לו הפקפוקים והשקו"ט בנוגע לחברון מצד אלה הקובעים מהלך הענינים בא"י ושביניהם, לצער הכי רב ולבשתנו – לעת עתה עכ"פ – רבו המשמאילים על המימינים ומאמינים וד"ל. ובודאי ידוע לו ג"כ ע"ד ההגבלות וכו' שהגבילו את אלו "שהעיזו" להתנחל בחברון. ואין להאריך בדבר המצער ועד לאחת.

מובן שמצער ביותר פירוד הלבבות בעניני ביהכ"נ "צמח צדק" בעיר העתיקה, ותקותי שיעשה כל התלוי בו – לא רק להמעיט הפירוד כי אם גם לחסלו אחת ולתמיד, מיוסד על הנקודה שאין זה ביכ"נ ככל שאר בתי כניסיות, ואפלו לא כשאר בתי כניסיות שבאה"ק ת"ו, כי אם זהו "בא-כח של בתי-כניסיות" אנ"ש בכל מקום מושבותיהם, הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל. שמזה מובן וגם פשוט שההנהלה מוכרחת שתהי' בידי באי-כח אנ"ש שבכל מקום, וכהדין גם בנגלה בנוגע לביכ"נ ששייך ליהודים הנמצאים בכל מקום. שזה הי' גם הטעם שמניתי לועד לא אנשים פרטים כי אם מוסדות אנ"ש אשר באה"ק ת"ו וכן כפר חב"ד (פרט להרה"ח וכו' הר"א פריז ז"ל, כיון שאי אפשר לעשות בחירות מאגו"ח וצא"ח ונשי ובנות חב"ד, ובחרתי במקומם לפי ההשערה). ופשוט גם כן – שלכל לראש על ההנהלה האמורה הנבחרת ממוסדות האמורים לקבוע מנהגי ביהכ"נ, גבאי ביהכ"נ וכו' וכו'. ולפלא גדול הספק בדבר, ולפלא הסברה לשלול גודל ערך ביהכ"נ ולעשותו שייך ומסור למרותם של הבאים להתפלל בו ביום הש"ק או בימות החול או במועדים ורגלים.

פשוט שכוונתי שלאחרי התבוננות בהאמור הרי בודאי שגם המתפללים הנ"ל מתוך נפש חשקה וחפצה ומרצון אמתי ישתפו פעולה עם ההנהלה – מתוך קבלת בעלות ומרות שלה ומתוך שמחה וטוב לבב, וחפץ הוי' בידם יצליח להרחיב את ביהכ"נ בכמות ובאיכות גם יחד, וכמכתבי מאז בנוגע לביהכ"נ זה.

ויהי רצון שיצליחו השי"ת ויברכו לבשר טוב בכל האמור ובהקדם, טוב אמתי שהוא טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד כפסק חכמינו ז"ל (קדושין מ, א) ועד שבהזדמנות הראשונה יערכו כולם יחד התועדות חסידותית מתאימה לשם זה, ויקויים בה פתגם רבנו הזקן בנוגע להתועדויות אלו: "דאָס וואָס עס קען אויפטאָן אַ חסידישער פאַרברענגען קען מלאך מיכאל ניט אויפטאָן, במשל נפלא" (עיין קובץ מכתבים בסוף ס' תהלים אהל י"י השלם, ע' תשכ"ג – 723).

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. לפלא כתבו שהמברק לא הגיע ישר לידו שהרי הי' כתוב על הכתובת שלו: ירוש' העתיקה רחוב חב"ד.


מצילום האגרת.

מו"ה משה צבי: סגל. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקמח, ובהנסמן בהערות שם.

המענה להנ"ל: היא אגרת שלאח"ז.

בנוגע לחברון: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תקמט. לקמן אגרת ט'תריח.

ביהכ"נ "צמח צדק": ראה גם לעיל אגרת ט'תקפ, ובהנסמן בהערות שם.

וכהדין גם בנגלה: ראה שו"ע או"ח סקנ"ג ס"ז. ולהעיר משו"ת צמח צדק חאו"ח סכ"ד. אגרות-קודש אדמו"ר מהר"ש אגרת מב. אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה אגרת א'קט.

וכמכתבי מאז: ראה בהנסמן באגרת הנ"ל.

ע' תשכ"ג – 723: בהוצאת תשי"ג. ובהוצאת תשד"מ הוא בע' תשפז, ובאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' תיג.

שהמברק: דלעיל אגרת הנ"ל.