ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מר אהרן שי' ביר

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל פ"נ כתוב עבורו ועבור זוג' שתחי', ואזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה ולברכה.

ועל פי מה ששמעתי אודותיו למותר להדגיש שהוספה בעניני תורה ומצוות מוסיפה בברכת השי"ת, ובפרט כשזקוקים לברכה מיוחדת, והלא בעניני תורה ומצותי' תמיד יש מקום להוספה, כיון שאין-סופים הם כי מקורם באין-סוף ב"ה.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

תקותי חזקה שיש לו קביעת עתים בכל יום לתלמוד תורה, הן בנגלה והן בפנימיות התורה היא תורת החסידות, שהכרח לימוד שניהם מבואר בכמה מקומות. ובודאי דיבר אתו כבר בענינים אלה ידידנו הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ מו"ה משה צבי שי' הלוי סגל.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

ובודאי דיבר . . סגל: ראה אגרת שלפנ"ז בתחלתה.