ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר הלל שי' מעדאַליע, הרב הראשי ואב"ד הקהילה היהודית באַנטווערפּען

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מח' מ"ח והקודמיו.

ובעת רצון אזכיר את כל שמזכיר עה"צ, ויהי רצון כשם שהביא הבקשה כן יודיע בשורות טובות בנוגע לכאו"א וכמובן ע"ד אחיו הרה"ח וכו' הרד"ב שי', לכל לראש.

בנוגע כתבו על דבר "הסופר התמים" לא ברור למי כוונתו, ובכל אופן אם הספרים שעומדים להו"ל הם ברוח המתאים ז"א ברוח התורה וכו' בודאי שנכון הדבר ובפרט שלצערנו הרב רבה הספרות המאירה (יותר נכון המחשיכה) את תקופת השואה בתיאור חלקם של היהודים שומרי תורה ומצות היפך האמת, וכו' וד"ל.

נכונה סברתו לפנות לועידת השילומים והפיצויים בקשר להדפסת ספר המזכרת, אף שאינני יודע המצב בשנה זו אם יש להם קרן מיוחדת לתכנית זו או יש לצרפה לתכנית אחרת.

ולכתבו אודות יום הולדתו, יהי רצון שתהי' שנת הצלחה בענינים הפרטיים והכלליים גם יחד, לעלי' מחיל אל חיל בכל ג' הקוים תורה עבודה וגמילות חסדים שעליהם עומד העולם הגדול והעולם הקטן זה האדם.

כיון שלא מזכיר כלום על דבר בריאותו, רצוני להעמיד כאו"א בחזקת כשרות שכולל בריאות הגוף, שהרי פס"ד המורה הגדול – הרמב"ם – היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא (הל' דיעות רפ"ד). [מכבר העירותי במקום אחר שלפי עניות דעתי השמיט המעתיק הראשון תיבה אחת ונשתרבבה ההשמטה בהעתקות שלאחר זה, וצריך להיות מדרכי עבודת ה' (עיין שם ספ"ג)].

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל הנ"ל.


מוהר"ר הלל מעדאַליע: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'רלה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תרא.

רבה הספרות . . תקופת השואה: ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תכה, ובהנסמן בהערות שם.

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

ג' הקוים . . שעליהם עומד כו': אבות פ"א מ"ב.

והעולם הקטן זה האדם: תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט (ק, ב. קא, א).

מכבר העירותי: ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתלט, ובהנסמן בהערות שם.