ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב שלום דובער שי' ליפשיץ

שלום וברכה!

ימים אלו בקרני מר יוסף שי' קלאַרמאַן ושוחח ארוכות בנוגע למשרתו החדשה, תכנית העלי' וכולי.

וכמובן בעיקר נסבה השיחה בנוגע להמשך החינוך הדתי לכל אלו מהעולים שקבלו חינוך זה ע"ע וכו'. והבטיח בהחלט שייעשה הכל בסדר הכי טוב. והוסיף ג"כ שכבר נפגש עמו ועם חבריו שי' שפרשם בשם ואמר להם כנ"ל, ובהוספה שמבקש באם תהי' איזה תביעה וטענה וכו' להודיע לו בהקדם ויעשה חקירה ודרישה המתאימה על מנת לתקן הצריך תיקון וכו' ואשר דלתו פתוחה לפניהם בכל עת ומוכן למסור גם שמות העולים וכו'. אף שבנקודה אחרונה לא נדבר ברורות, כיון שלא נודע כאן המצב בזה.

בדרכו חזרה לאה"ק ת"ו מנסיעותיו יהי' עוה"פ בניו-יאָרק וכפי המדובר ניפגש עוה"פ. ולכן כדאי שעד אז יודיע לכאן בפרטיות על דבר כל הנ"ל והשייך לזה, וק"ל.

זה מזמן רב שאין ממנו כל מכתבים וידיעות, ויהי רצון שזהו סימן שהכל בסדר בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.

בברכה להצלחה בכהנ"ל ולבשורות טובות.


בריש האגרת נרשם סודי.

הרב שלום דובער ליפשיץ: יו"ר "יד לאחים" באה"ק. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"א אגרת ג'תרצג, ובהנסמן בהערות שם.