ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר חיים יעקב שי' שלאַמע

שלום וברכה!

בודאי באו לשלום הביתה ומצאו ב"ב שי' בסדר, כולל גם תלמידות בית-רבקה תחיינה. ובודאי נכנסו הענינים לסדר ומסלול, והסדר בעניני תורה וקדושה הרי הוא שאין יום דומה לחברו, שהרי הציווי הוא להעלות בקודש והוא בתקפו בכל יום וק"ל.

בברכה להצלחה בכל האמור, כולל נחת אמתי מכל יוצאי חלציו שי'.

נ. ב. מצו"ב העתק המכתב למר לובצקי שי', ובאם נצרך ליתר הסברה וכו' בודאי ימצא הזדמנות לזה באופן המתאים.


מוה"ר . . שלאַמע: מנהל בי"ס למורות "בית רבקה" ביעֶרעס, צרפת. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תקכו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתנ.

הציווי להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. וראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תקעז הערה ד"ה להעלות בקודש.