ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ט"ו מרחשון, ה'תשכ"ט]

פשוט שמציאות הנברא היא במציאותו, ומקרא מלא בתורת אמת: בראשית ברא א' את השוה"א, ואדרבא בזה "כחו ויכולתו" (של זה "שמציאותו הוא מעצמותו") "לברוא יש כו'" (אגה"ק ס"כ קל, ע"ב. עיי"ש). ועייג"כ שער היחוה"א פ"ג "והנה זה פשוט שאור וזיו הזה ישנו ג"כ בגוף כו'" אלא ש"אין נופל עליו שם כו'". אלא (בל' הרמב"ם בתחלתו) מציאות זו היא (מתהווה בכל רגע) מאמיתת מציאותו, ועיין ד"ה מי כמוכה, תרכ"ט.

בנוגע להשגח"פ ובחירה – הרי אפ"ל שזהו בהשגח"פ שבמילי דשמיא (אגה"ק סכ"ה קמ, סע"ב) יהי' תלוי בבחירה ואכ"מ.

בוקע ים לאדהאמ"צ


נכתב על גליון המכתב דט"ו מרחשון תשכ"ט.

ומקרא מלא: בראשית א, א.

ד"ה מי כמוכה, תרכ"ט: סה"מ תרכ"ט (קה"ת, תשנ"ב) ע' קנה ואילך.

בנוגע להשגח"פ ובחירה: ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'רלז, ובהנסמן בהערות שם.

בוקע ים לאדהאמ"צ: תיבות אלו ניתוספו בצד הגליון. – ד"ה בוקע ים, שם נתבאר בענין מציאות הנבראים כו'. נדפס בקונטרס בפ"ע (קה"ת, תשכ"ז), ולאח"ז במאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' שסז ואילך. וראה תו"מ סה"מ י"א ניסן ח"א ע' קיז ואילך.