ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ' מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אריאל שי', אלוף שרון

שלום וברכה!

בטח נתקבל מכתבי מי"ב אלול בזמנו, ובודאי יענה עליו בזמן המתאים.

ובפרט אשר במשך השבועות מאז הרי היו כמה התפתחויות ומאורעות אשר לדעתי מחזקים עוד יותר ההנחות שבמכתבי האמור.

כמדובר בשיחתנו, בולט בתקופתנו זו רבת המבוכות וחילוקי הדעות מאמר הכתוב בתורתנו תורת חיים: מאויבי תחכמני, כוונתי, כמדובר בשיחתנו, אשר דברי האויב ששולל סברה או פעולה וכו' הרי זה מדגיש שהיא היתה צריכה להיות השיטה והפעולה מאז ומקדם. ומצו"ב קטע ממכתב עתי הראשי דכאן, שגם על נקודה זו שאלתי את מר בביקורו כאן ובודאי זוכר המענה שלו.

בכבוד ובברכת הצלחה בפעולות ההגנה על ארצנו ארץ הקודש ועמנו היושב בה אשר גוי קדוש הוא בארץ, ולבשורות טובות גם בעניניו הפרטיים.


מר . . שרון: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'שפא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ט'תתקנג.

מכתבי: דלעיל שם אגרת ט'תקמט.

מאמר הכתוב: תהלים קיט, צח.

גוי קדוש: יתרו יט, ו.